arbeidscontracten, brieven, p&o
Naar een nieuwe pagina

Arbeidsovereenkomst voor vakantiewerkers

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, om tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

De arbeidsovereenkomst voor vakantiewerkers is vrijwel altijd een overeenkomst voor bepaalde tijd.
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe van rechtswege zonder dat de werkgever enige actie hoeft te ondernemen.

Voor vakantiewerkers onder de 18 jaar gelden speciale regels op het gebied van arbeidsomstandigheden, werk- en rusttijden, beloning welk werk mag wel en welk werk mag niet.
Voor een compleet overzicht van deze regels klik op deze link

Door middel van het bestelformulier wordt een arbeidovereenkomst op maat gemaakt met in achtneming van een eventueel geldende CAO en/of uw specifieke wensen.
Standaard in ieder contract staan de navolgende gegevens:
 • naam en woonplaats van partijen;
 • de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht.
 • de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
 • het tijdstip van indiensttreding;
 • indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst;
 • de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak;
 • de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening van deze termijnen;
 • het loon en de termijn van uitbetaling alsmede, indien het loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering is gemoeid;
 • de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
 • of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
Daarnaast kunnen, op verzoek, verschillende bedingen worden opgenomen in het contract zoals:
 • Het proeftijdbeding;
 • Het concurrentiebeding;
 • Het boetebeding;
 • Beding over loon in geval van ziekte;
 • Geheimhoudingsbeding;
 • Detacheringsbeding;
 • Beding waarin (bepaalde) nevenwerkzaamheden worden verboden
 • Bedingen voor flexibiliteit in de arbeidsovereenkomst t.a.v. arbeidstijden;
 • vestigingsplaatsen en werkzaamheden / functie;
 • Beding tot het van toepassing verklaren van de cao;
 • Beding welke verwijst naar een reglement waarin arbeidsvoorwaarden worden geregeld;
 • Beding welke verwijst naar voorschriften die de werkgever geeft in verband met de goede orde in de onderneming;
 • Beding waarin de medewerker wordt verplicht om bij verzuim door ziekte volledige openheid tegenover de bedrijfsarts in acht te nemen;
 • Beding die zien op disciplinaire maatregelen, zoals het stoppen van het doorbetalen van loon in geval van schorsing;
 • Beding tot afwijkende opzeggingstermijn in arbeidsovereenkomst
 • Beding tot toekennen van beloningsvormen, vakantierechten en pensioenaanspraken;
 • Beding die bepaalt dat ziektedagen ten koste van boven-wettige-vakantiedagen gaan.
CAO
In veel CAO's zijn speciale regels opgenomen ten behoeve van vakantiewerkers.

Het contract wordt geleverd als Word document en .PDF document.

Vind je het invullen van het bestelformulier te ingewikkeld?
Bel 0599-638791 en we doen het samen.

Eventueel noodzakelijk overleg is in de contractprijs inbegrepen!

Naar het kanaal van Shepherd P&O Services
Wordt volger van ShepherdHR
Naar mijn profiel op Linkedin
alg.voorwaarden
disclaimer
copyright
privacybeleid
Shepherd P&O Services
Arbeidscontracten.com is een handelsnaam van Shepherd P&O Services
Contact
Sitemap
veel gestelde vragen
Nieuwsbrief aanmelden
Nieuwsbrief Archief
online bestellen