arbeidscontracten, brieven, p&o
Naar een nieuwe pagina
Naar het kanaal van Shepherd P&O Services
Wordt volger van ShepherdHR
Info minimum uren overeenkomst Arbeidsovereenkomst op bais van minimum aantal uren

Arbeidsovereenkomst op basis van een minimum aantal uren

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, om tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

De arbeidsovereenkomst met een minimum aantal uren is een deeltijd arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd waarin een arbeidsomvang van een minimum aantal uren is opgenomen en waaraan een oproepclausule is toegevoegd.

De werknemer (oproepkracht) is pas verplicht arbeid te verrichten boven het overeengekomen minimum aantal uren als hij hiertoe opgeroepen wordt door de werkgever.
De werkgever is pas verplicht loon te betalen boven het overeengekomen minimum aantal uren als de werknemer na een oproep arbeid heeft verricht.

Kenmerken van een minimum uren contract met oproepclausule zijn:
 • Er wordt vooraf een afspraak gemaakt over de minimum arbeidsomvang.
 • De werkgever is verplicht om over de minimum overeengekomen arbeidsomvang loon te betalen.
 • De werknemer is in principe verplicht om gehoor te geven aan een oproep. Met dien verstande dat de werkgever als een "goed werkgever" behoort om te gaan met deze opkomstplicht door bijvoorbeeld in het contract af te spreken dat oproepen gedaan voor een bepaalde moment voorafgaand aan het werkaanbod (24/36/48 uur) verplicht gevolg moet worden gegeven. Maar aan een oproep bijvoorbeeld 12 uur voorafgaand aan het werkaanbod de verplichting niet geldt maar het komen werken" wel op prijs gesteld wordt.
 • De werkgever is in principe verplicht een oproepkracht op te roepen wanneer er werkaanbod is waarvoor de oproepkracht in aanmerking komt. Bij meerdere oproepkrachten dienen de oproepen zo evenredig mogelijk te worden verdeeld.
 • De arbeidsovereenkomst met een minimum aantal uren is een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW.
Juridische aandachtspunten bij een minimum uren contract met oproepclausule:

Artikel 7:610b BW "het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeid"
volledige tekst>>

Ik kom het regelmatig tegen dat een minimum uren contract met oproepclausule wordt/is afgesloten en vervolgens de werknemer gedurende een lange periode (ten minste 3 maanden aaneensluitend) voor een groot aantal uren (bijv. 20 uur per maand) wordt ingezet terwijl het minimum aantal uren bijvoorbeeld 10 uur per maand bedraagt.
In dat geval is het oppassen geblazen voor de werkgever omdat een werknemer een beroep zou kunnen doen op het bovenstaande wetsartikel. Het is dan aan de werkgever om aan te tonen dat een beroep op dit wetsartikel niet terecht is.

Art 7:628 BW "Het doorbetalen van loon wanneer er niet gewerkt wordt",
volledige tekst>>

In het geval van een arbeidsovereenkomst op basis van een minimum aantal uren en oproepclausule geldt voor het minimum deel dat hierover loon betaalt dient te worden. Voor het oproepdeel geldt het onderstaande.
Het principe is geen arbeid geen loon, maar bovengenoemde wetsartikel verplicht de werkgever toch loon te betalen ook al is geen arbeid verricht.
Dit is het geval wanneer een werkgever een medewerker heeft opgeroepen en deze het werkaanbod heeft geaccepteerd.
Wanneer de werkgever daarna besluit dat de arbeid niet verricht hoeft te worden is er de verplichting aan de werkgever om het loon te betalen dat de werknemer had kunnen verdienen als hij daadwerkelijk de bij de oproep overeengekomen arbeid had verricht.
Hetzelfde geldt wanneer een werkgever een oproepkracht heeft ingeroosterd en vervolgens besluit dat de arbeid niet verricht hoeft te worden.
De werkgever kan in de arbeidsovereenkomst laten opnemen dat deze doorbetalingsverplichting gedurende de eerste 6 maanden van de overeenkomst niet van toepassing is. Daarna geldt deze clausule niet meer, tenzij bij CAO anders is bepaald.

Artikel 628a BW "Het recht op een minimum aantal arbeidsuren ",
volledige tekst>>

Dit artikel heeft doorwerking op het afgesproken minimum aantal uren en het oproep deel van het contract.

Minimum aantal uren deel van het contract
Wanneer in een contract een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is afgesproken en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd heeft de werknemer wanneer minder dan 3 uur per periode wordt gewerkt recht op loon als zou hij 3 uur hebben gewerkt.
Hiervan kan niet ten nadele van de werknemer (bij CAO) worden afgeweken.

Oproep deel van het contract
De werkgever is verplicht tenminste 3 uur per oproep uit te betalen wanneer:
 1. Er tussen werkgever en werknemer een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is vastgelegd en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd;
 2. De arbeidsomvang niet of niet eenduidig is vastgelegd.

Hiervan kan niet ten nadele van de werknemer (bij CAO) worden afgeweken.

Artikel 7:629 BW "Het doorbetalen van loon tijdens ziekte van de werknemer"
volledige tekst>>

Minimum aantal uren deel van het contract
Voor het minimum aantal uren zoals vastgelegd in het contract geldt dat ingeval van arbeidsongeschiktheid in principe loon doorbetaald dient te worden.
De hoogte hiervan wordt in de arbeidsovereenkomst of bij CAO apart geregeld.

Oproep deel van het contract
Er kunnen zich verschillende situatie voordoen:
 1. Wanneer de oproepkracht ziek wordt terwijl hij op een oproep wacht, behoeft geen loon te worden betaald;
 2. Wanneer de oproepkracht ziek wordt terwijl hij aan het werk is moet de werkgever het loon doorbetalen over de overeengekomen werkperiode.
 3. Wanneer een oproepkracht ziek wordt buiten een werkperiode, maar wel nadat de werkgever hem heeft opgroepen voor een bepaalde werkperiode moet de werkgever het loon doorbetalen over de overeengekomen werkperiode, immers de werkperiode was reeds overeengekomen.

CAO

Voor bedrijven die gebonden zijn aan een CAO geldt dat een CAO beperkingen kan opleggen aan de wijze waarop contracten met oproepkrachten worden afgesloten zo kan het zijn.
Het is dus zaak goed na te (laten) gaan wat de CAO op dit punt aan (on)mogelijkheden biedt.

Door middel van het bestelformulier wordt een arbeidovereenkomst op maat gemaakt met in achtneming van een eventueel geldende CAO en/of uw specifieke wensen.
Standaard in ieder contract staan de navolgende gegevens:

 • naam en woonplaats van partijen;
 • de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht.
 • de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
 • het tijdstip van indiensttreding;
 • indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst;
 • de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak;
 • de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening van deze termijnen;
 • het loon en de termijn van uitbetaling alsmede, indien het loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering is gemoeid;
 • de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
 • of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
Daarnaast kunnen, op verzoek, verschillende bedingen worden opgenomen in het contract zoals:
 • Het proeftijdbeding;
 • Oproepbeding;
 • Geen loondoorbetalingbeding ex art. 7:628 BW
 • Het concurrentiebeding;
 • Het boetebeding;
 • Beding over loon in geval van ziekte;
 • Geheimhoudingsbeding;
 • Detacheringbeding;
 • Beding waarin (bepaalde) nevenwerkzaamheden worden verboden
 • Bedingen voor flexibiliteit in de arbeidsovereenkomst t.a.v. arbeidstijden;
 • Beding tot het van toepassing verklaren van de cao;
 • Beding welke verwijst naar een reglement waarin arbeidsvoorwaarden worden geregeld;
 • Beding welke verwijst naar voorschriften die de werkgever geeft in verband met de goede orde in de onderneming;
 • Beding waarin de medewerker wordt verplicht om bij verzuim door ziekte volledige openheid tegenover de bedrijfsarts in acht te nemen;
 • Beding die zien op disciplinaire maatregelen, zoals het stoppen van het doorbetalen van loon in geval van schorsing;
 • Beding tot afwijkende opzeggingstermijn in arbeidsovereenkomst
 • Beding tot toekennen van beloningsvormen, vakantierechten en pensioenaanspraken;
 • Beding die bepaalt dat ziektedagen ten koste van boven-wettige-vakantiedagen gaan.
Het contract wordt geleverd als Word document en .PDF document.

Vind je het invullen van het formulier te ingewikkeld?
Bel 0599-638791 en we doen het samen.

Eventueel noodzakelijk overleg is in de contractprijs inbegrepen!

Naar mijn profiel op Linkedin
alg.voorwaarden
disclaimer
copyright
privacybeleid
Shepherd P&O Services
Arbeidscontracten.com is een handelsnaam van Shepherd P&O Services
Contact
Sitemap
veel gestelde vragen
Nieuwsbrief aanmelden
Nieuwsbrief Archief
online bestellen